Εισαγωγή

H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των όρων χρήσης του artideas-shop.gr και ενιαίο µε αυτούς σύνολο. Αυτή η πολιτική καθορίζει τον τρόπο που χειριζόµαστε τις πληροφορίες που µαθαίνουµε για εσάς, όταν επισκέπτεστε ή/και όταν κάνετε αγορές από την Ιστοσελίδα µας.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και τα προσωπικά σας δεδοµένα είναι µια σηµαντική πτυχή του τρόπου που επιχειρούµε, οργανώνουµε και εφαρµόζουµε τις δραστηριότητές µας τόσο στο διαδίκτυο όσο κι εκτός.
Η artideas-shop.gr προβαίνει σε σύννοµη επεξεργασία των Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισµένους, ρητούς και νόµιµους σκοπούς και µόνο στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδοµένα που τηρεί, φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδροµή των υποκειµένων των δεδοµένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδοµένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδοµένα για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριµένων σκοπών. Ως επεξεργασία των δεδοµένων αυτών νοείται κάθε εργασία που πραγµατοποιείται αναφορικά µε τα δεδοµένα αυτά, είτε αυτοµατοποιηµένα είτε όχι.

Έννοια Προσωπικών Δεδομένων

Με τον όρο προσωπικά δεδοµένα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγµα το όνοµα (επωνυµία) και η διεύθυνση του πελάτη, ο αριθµός κινητού και σταθερού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) του, η διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας του καθώς και δεδοµένα χρήσης, όπως για παράδειγµα όνοµα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και διεύθυνση IP. Η εταιρεία µας στις συναλλαγές των πελατών της µέσω του ηλεκτρονικού της καταστήµατος δεν διαχειρίζεται και δεν αποθηκεύει απολύτως κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδοµένο όπως Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ή Αριθµός Πιστωτικής Κάρτας.

Τρόπος Συλλογής/Καταχώρηση Δεδομένων

Η artideas-shop.gr καταχωρεί στο παραπάνω αρχείο της τα στοιχεία που οι πελάτες οικειοθελώς δηλώνουν κατά τη στιγµή της κατάρτισης της παραγγελίας τους (ή και πριν από αυτήν µε την είσοδό τους στην ιστοσελίδα µας) και τα οποία είναι απαραίτητα κατά το Ελληνικό Δίκαιο για την πώληση, τιµολόγηση και παράδοση προϊόντων.

Έτσι καταχωρεί το όνοµα κάθε πελάτη, την διεύθυνσή του, την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, ενώ µόνο εάν ζητηθεί η έκδοση τιµολογίου τότε καταχωρούνται επιπρόσθετα και το ΑΦΜ µε την Δ.Ο.Υ. του πελάτη.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πελατών µας διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και από την σχετική ελληνική νοµοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η Εταιρία µας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες µας.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η artideas-shop.gr έχει λάβει κάθε πρόσφορο τεχνικό και οργανωτικό µέσο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων πελατών της και δεσµευόµαστε να διατηρούµε αυτά ασφαλή και λαµβάνουµε όλες τις απαιτούµενες και εύλογες προφυλάξεις. Χρησιµοποιούµε αυστηρές διαδικασίες και µέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουµε κάθε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε αυτά. Στην προσπάθεια µας να προστατέψουµε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδοµένα που δίνετε στην Ιστοσελίδα, ακολουθούµε τις γενικώς αποδεκτές βιοµηχανικές διαδικασίες και χρησιµοποιούµε εµπορικά αποδεκτά µέσα, όπως επίσης προσαρµόζουµε όλες τις διαδικασίες (φυσικές και ηλεκτρονικές, ενδεικτικά firewall, antivirus, backup) για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Αν κατά τη συναλλαγή σας µε το κατάστηµα επιλέξετε να πληρώσετε µε πιστωτική κάρτα τότε η Τράπεζα µε την οποία συνεργάζεται το κατάστηµα µας αναλαµβάνει να ολοκληρώσει την εµπορική συναλλαγή και να διασφαλίσει την ασφάλεια της συναλλαγής σας, µε ανακατεύθυνση στην ασφαλή και προστατευµένη σελίδα της.

Ωστόσο, παρ’ όλη την προσπάθεια που καταβάλλουµε, η artideas-shop.gr δεν µπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδοµένων κατά την µετάδοση ή την αποθήκευση τους στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε κάθε λόγο να πιστεύεται ότι ο λογαριασµός ή δεδοµένα σας δεν είναι ασφαλή, παρακαλούµε επικοινωνήστε άµεσα µαζί µας.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η artideas-shop.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα µε κύριο σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συµβατικής σχέσης µε τους πελάτες της και κυρίως για την σωστή εκτέλεση των παραγγελιών τους και την ορθή υποστήριξη τους από πλευράς της Εταιρείας µας καθώς και για την επικοινωνία µαζί τους για τα προσφερόµενα προϊόντα της.

Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε από εσάς ανάλογα µε το περιεχόµενοτης αλληλεπίδρασής σας µε την ιστοσελίδα και µε το αν θα προχωρήσετε σε παραγγελία ή όχι, η artideas-shop.gr τα επεξεργάζεται και για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. της δηµιουργίας Λογαριασµού σας στο coolclub.gr µέσω του οποίου µπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των παραγγελιών σας στο coolclub.gr. κτλ.,
  2. της επικοινωνίας µας µαζί σας µέσω SMS, φωνητικής κλήσης, email, fax, ταχυδροµείου ή/και οποιουδήποτε άλλου µέσου επικοινωνίας αναφορικά µε τις µεταξύ µας συναλλαγές π.χ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας µαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας,
  3. για την αποστολή σε εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχετε συµπληρώσει, ενηµερωτικού, διαφηµιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τηςartideas-shop.gr , συµπεριλαµβανοµένων και των συνεργασιών της µε τρίτους,
  4. για να απαντήσουµε σε ερωτήσεις και σχόλιά από εσάς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης,
  5. για να σας ειδοποιήσουµε για οποιαδήποτε αλλαγή στα προϊόντα, τις τιµές, τις υπηρεσίες και/ή ανταµοιβές πιστότητας που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω SMS, φωνητικής κλήσης, email, fax, ταχυδροµείου ή/και οποιουδήποτε άλλου µέσου επικοινωνίας,
  6. για να µας βοηθήσει να αναπτύξουµε και να βελτιώσουµε τα προιόντα και τις υπηρεσίες µας και
  7. για να εξασφαλίσουµε ότι το περιεχόµενο των ιστοσελίδων µας παρουσιάζεται µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.

H artideas-shop.gr ακολουθεί ρητά όλους τους κανόνες που διέπουν τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και που προβλέπονται από τους σχετικούς νόµους και διεθνείς συµβάσεις και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέµιτη χρήση προσωπικών δεδοµένων.

Αποδέκτες Δεδομένων

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η artideas-shop.gr έχει το δικαίωµα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδοµένα σε κάθε συνεργαζόµενη εταιρεία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, όπως και για λόγους λειτουργικής και µηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Παράλληλα η εταιρεία µας ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών της στις αρµόδιες εθνικές και φορολογικές αρχές προς εκπλήρωση νόµιµων υποχρεώσεών της, σε πιστωτικά Ιδρύµατα µέσω των οποίων εκτελούνται οι πληρωµές των συναλλαγών µε τους πελάτες της ή από τα οποία λαµβάνει χρηµατοδότηση καθώς και σε εξωτερικούς συνεργάτες ή και συµβούλους (πχ. Λογιστές,) στο πλαίσιο συγκεκριµένης συνεργασίας βάση συµφωνίας που διασφαλίζει την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδοµένων. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι οι εκτελούντες για λογαριασµό της την όποια τυχόν επεξεργασία, πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων, ώστε να διασφαλίζεται την προστασία των δικαιωµάτων σας. Σας ενηµερώνουµε ακόµη ότι η εταιρεία µας δεν προβαίνει σε διασυνοριακή διαβίβαση δεδοµένων.

Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

Η εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών της για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπεται από τις φορολογικές διατάξεις που διέπουν την συναλλαγή της µε τους πελάτες, το οποίο δεν υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τα 10 έτη.

Δικαίωμα Πρόσβασης και Διαγραφής

Οι πελάτες της εταιρείας έχουν το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα τους που τηρούνται από την artideas-shop.gr και διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν εγγράφως την διόρθωση, την διαγραφή τους, τον περιορισµό τους, αντίταξη στην επεξεργασία τους µε αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση
[email protected]. Η artideas-shop.gr δύναται να αρνηθεί την διαγραφή, τον περιορισµό ή την αντίταξη εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την εκτέλεση παραγγελίας, την είσπραξη απαίτησης της εταιρείας ή την συµµόρφωση της µε τις φορολογικές ή άλλες νοµικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες έχουν το δικαίωµα να επικοινωνήσουν µε την στην αρµόδια αρχή προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά µε τις διαδικασίες και µέτρα προστασίας προσωπικών δεδοµένων τους από την εταιρεία µας.

Συγκατάθεση Χρήστη / Πελάτη

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήσης οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Εταιρείας µας σύµφωνα µε τους όρους χρήσης του artideas-shop.gr o Πελάτης συναινεί µε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.

Αναγνωρίζει, αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδοµένα σε κάθε συνεργαζόµενη εταιρεία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και µηχανογραφικής εξυπηρέτησης, τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, ή σε διωκτικές και εποπτικές αρχές δυνάµει νόµιµων διατάξεων για δίωξη εγκληµατικών πράξεων.

Όλα τα προσωπικά δεδοµένα, τα οποία συλλέγονται από το ηλεκτρονικό κατάστηµα artideas-shop.gr είναι τα ελάχιστα απολύτως απαραίτητα για τη
διενέργεια των περιγραφόµενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήµατος στους όρους χρήσης και οι συναλλαγές σας µε αυτό δηλώνουν την πλήρη συγκατάθεσή σας.

Οι πελάτες µας δεν είναι υποχρεωµένοι να µας χορηγούν τα προσωπικά τους δεδοµένα, τυχόν όµως άρνησή τους µας φέρνει σε αδυναµία να εκτελέσουµε την παραγγελία τους ή να τους προσφέρουµε κάποια άλλη υπηρεσία.

Cookies

Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλοµετρητή µας κατά την πλοήγησή µας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούµενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία µας όπως όνοµα χρήστη (user name) και συνθηµατικό πρόσβασης (password) µε σκοπό κατά την επίσκεψή µας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, αυτός να µας “θυµάται” για την ευκολία µας και να µην χρειάζεται να ξανακάνουµε login.
Τα cookies µας βοηθούν να συλλέξουµε πληροφορίες απαραίτητες για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του διαδικτυακού µας τόπου, την βελτίωση και αναβάθµιση του περιεχοµένου του, καθώς και για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού µας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο cookie από αυτά που χρησιµοποιούνται στο διαδικτυακό µας τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τα cookies µέσα από το πρόγραµµα περιήγησης του (browser) οποιαδήποτε στιγµή. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies µπορεί να περιλαµβάνουν τον τύπο του φυλλοµετρητή (browser) που χρησιµοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστηµα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισµένα µέρη της ιστοσελίδας µπορεί να µη λειτουργούν επαρκώς

Αλλαγές σε αυτην την Πολιτική

Διατηρούµε δε το δικαίωµα να αλλάξουµε τη συγκεκριµένη πολιτική οποιαδήποτε χρονική στιγµή χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν άµεση ισχύ, εποµένως θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης διατηρεί απορίες σχετικά µε την πολιτική της εταιρείας στο ζήτηµα των προσωπικών δεδοµένων µπορεί να επικοινωνήσει µαζί µας µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ κάθε τροποποίηση όρων της πολιτικής µας θα δηµοσιεύεται αµέσως στην ιστοσελίδα µας.